Návštěva bratra Oleha Kharlamova

V sobotu 21. ledna 2023 naše sborové společenství navštívil kazatel br. Oleg Charlamov s  manželkou. Bratr slouží jako koordinátor pro uprchlíky a navštěvuje skupiny ukrajinských členů na území naši unie. Jsme vděční našemu Bohu za povzbudivé kázání z Božího slova, za sdílení a zkušenosti bratra Charlamova z jeho služby na Ukrajině a v dalších zemích středovýchodní Asie. Děkujeme s. Svitlance Hrynyk za tlumočení kázání a dotazů na bratra. Přejeme bratru a jeho rodině hojnost Božího požehnání a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. 

Na modlitbách prosíme Boha, aby ukončil válku a utrpení ukrajinského národa, s nímž celým srdcem soucítíme a vyjadřujeme solidaritu. 

 

Novoroční bohoslužba

V sobotu 7. ledna 2023 jsem prožili novoroční bohoslužbu, která byla vyplněna velkou vděčností a chválou našemu nebeskému Otci. Také jsme zavzpomínali na uplynulý rok. Zejména jsem vděčni za všechny děti, které patří do našeho společenství a věříme, že se cítí mezi námi dobře. Součástí programu bylo tradiční rozdávání novoročních veršů ve formě knižních záložek, které mohou doprovázet jejího držitele celý rok.

Pro naše sborové společenství byl vybrán tento biblický verš:

„Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.“

(Žalm 28,7)

Pro děti byl vybrán tento biblický verš:

„Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se; ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské. Požehnal jim a šel dál.“

(Matouš 19,13-15)