Jsi taky dokonalý?

Podívám-li se kolem sebe, můžu si hrdě gratulovat, že nejsem jako ti ostatní „neznabozi“ kolem mne.
Narodil jsem se v pokolení Benjamina. Není nás v tomto kmeni mnoho, ale  pocházeli z něj význační lidé našeho národa. Byl jsem plný horlivosti pro Boha. Vystudoval jsem jednu z nejlepších škol. Znal jsem všechny nařízení, příkazy a zákazy. A před zákonem jsem byl bez úhony. Byl jsem dokonalý.
Život běžel v poklidu, až do doby, kdy se ukázala skupina lidí, kteří mluvili o Ježíši. A co více, mluvili o něm jako o Mesiáši. O člověku, o kterém lidé říkali, že je to žrout a pijan vína.
Je pravda, že dělal zázraky do té doby nevídané a uzdravil spoustu lidí. Jeho následovníci však narušovali naše zaběhlé zvyky a už i náš vládce si všiml, že se tu něco nekalého děje.
Tohle jsem musel zastavit. Pustil jsem se do práce jako soukromé očko. Vyhledával jsem tyto lidi a nechával zavřít do vězení. A jelikož jsem v tom byl dobrý, vyžádal jsem si doporučující dopis pro místní radu v Damašku, abych rozšířil svoje působiště.
A pak se to stalo. Na cestě do Damašku mě zastavil. ON. Ten Ježíš, kterého jsem já chtěl vytlouct lidem z hlavy. Toto setkání s Ním mě změnilo. On mne naučil jak zákon, který jsem dodržoval, uplatnit i ve vztahu k druhým lidem. Ukázal mi, že Jeho království není z tohoto světa, ale stejně je už tady na zemi. A musím smutně konstatovat, že někteří lidé v něm nebudou.
A to lidé nespravedliví, nemravní, zvrácení, modláři, smilníci, cizoložníci, lupiči a zloději, lakomci, opilci, či utrhači. Lidé kteří se věnují magii, vyvolávají hádky, rozbroje a rozkoly, lidé žárliví a podlí, závistiví a lidé žijící nestřídmě.
Naopak, to dobré nám ON dáva prostřednictvím přímluvce, kterého poslal k nám na Zem, když ON sám po svém vzkříšení odešel za svým otcem. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.

Poznal jsem, že nikdo není spravedlivý, není ani jeden.
A když teď hodnotím zpětně svůj život, to vše, co jsem měl předtím, pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista – spravedlností z Boha založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení.

A co ty můj příteli, už jsi Ho taky potkal?

TMi

Návštěva kazatele br. Pavla Zvolánka v Ivančicích

Nedávno (18. února) naše společenství prožilo díky návštěvě manželů Zvolánkových velmi příjemnou a požehnanou sobotu. Kazatel br. Pavel Zvolánek je vedoucím Vězeňské duchovenské péče v ČR a také vězeňským kaplanem, proto nám během sobotního odpoledne představil svou službu ve věznicích. Hovořil velmi zajímavě o její praktické náplni a konkrétním významu pro vězně a o její veselých i stinných stránkách. Přítomní mohli klást dotazy týkající se této služby. Zájem byl o to větší, že někteří jsou zapojeni nebo se chtějí zapojit do služby pro vězně ve věznici v Příbrami. Věříme, že Pán Bůh požehná tuto službu, stejně jako službu br. Pavla Zvolánka.